7/17/2018 5:20:00 PM
( QK7 Online) - Bà Tôn Nữ Thị Ninh là một người có dòng tộc nhà Nguyễn và có nền học vấn đáng nể: Học Trung học Ma-ri Quy-ri (Sài Gòn), Đại học Pa-ri (Pháp), Đại học Cam-bri-gơ (Anh). Bà đã từng là giáo viên dạy Anh văn và văn học Anh ở Đại học Pa-ri, sau là Phó Khoa khoa Anh ngữ, Đại học Sài Gòn; công tác tại Ban Đối ngoại Trung ương và Bộ Ngoại giao hơn 20 năm, là Đại sứ Bỉ, Lúc-xăm-bua và Trưởng Phái đoàn đại diện bên cạnh Liên Minh Châu Âu tại Brúc-xen.