Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa

14/12/2018 3:03 PM
Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong Tác phẩm bàn về đạo đức cách mạng, Người viết tháng 12 năm 1958; thể hiện tính nghiêm túc tự phê bình và phê bình trước những sai lầm, khuyết điểm, trong việc làm ở Trung ương và ở địa phương, làm giảm sút lòng ...
13/12/2018 1:39 PM
Đó là lời của Bác Hồ trong Bài viết về "Tinh thần trách nhiệm" được đăng trên Báo Nhân dân số 36, ngày 13 tháng 12 năm 1951. Đây là năm đầu thực hiện đường lối kháng chiến "toàn dân, toàn diện, trường kỳ và nhất định thắng lợi" của Đại hội Đảng toàn ...
12/12/2018 2:26 PM
Là nội dung Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ, gửi lời hỏi thăm đồng bào và cán bộ tỉnh Lai Châu, Người viết ngày 12 tháng 12 năm 1953. Ngay sau ngày tỉnh Lai Châu được giải phóng; thể hiện lòng thương xót, đồng cảm với đồng bào trong hơn ...
11/12/2018 9:30 AM
(QK7 Online) - “Chúng ta thường than phiền không đủ thời giờ để làm việc và học tập. Đó là vì chưa biết quý trọng thời giờ, sắp đặt thời giờ cho hợp lý, còn lãng phí nhiều thời giờ”. Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài viết “Một ...
10/12/2018 2:27 PM
Lời căn dặn trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong “Bài nói chuyện với cán bộ và xã viên hợp tác xã Vĩnh Thành (Nghệ An)”, Người nói ngày 10 tháng 12 năm 1961.
07/12/2018 9:37 AM
Lời khẳng định trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trích trong bài viết “Ai mạnh hơn?”, đăng trên Báo Nhân dân, số 1368, ra ngày 07 tháng 12 năm 1957.
06/12/2018 8:30 AM
Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài “Chiến đấu vì chính nghĩa”, đăng trên Báo Cứu quốc, số 427, ra ngày 06 tháng 12 năm 1946.
05/12/2018 1:45 PM
Lời căn dặn trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài viết “Cần phải nâng cao chất lượng hàng hóa”, bút danh “T.L”, đăng trên Báo Nhân dân, số 3176, ra ngày 05 tháng 12 năm 1962.
04/12/2018 1:55 PM
Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài viết “Ủng hộ Cuba chống đế quốc Mỹ”, bút danh “T.L”, đăng trên Báo Nhân dân, số 3175, ra ngày 04 tháng 12 năm 1962.
03/12/2018 1:43 PM
Lời căn dặn trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói tại Hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam, ngày 03 tháng 12 năm 1945, đăng trên Báo Cứu quốc, số 108, ra ngày 04 tháng 12 năm 1945.
02/12/2018 8:27 AM
Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong thư “Gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ Đường số 4 cùng dân quân du kích và đồng bào trong miền Đường số 4”, đăng trên Báo Cứu quốc, số 1411, ra ngày 02 tháng 12 năm 1949.