1/25/2019 6:02:00 PM
(QK7 Online) – Chiều ngày 25-1-2019, Công ty Tây Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) và hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.